استانها

باشگاه استادبهرامی نژاد(علی کفش بر)

                                                                                

                                                                                   همراه علی کفش بر

نام مربی استاد حیدربهرامی نژاد        شروع فعالیت 1392       محل فعالیت دفترمرکزی سبک       عضویت در سایت 1393

د...

باشگاه استادکاردوست(آرش خیرمندپاریزی)

                                                                              

                                                                                 همراه آرش خیرمندپاریزی

نام مربی استاداسماعیل کاردوست      شروع فعالیت 1392       محل فعالیت کرمان شهرستان پاریزی     عضویت درسایت 1393...

باشگاه استادبهرامی نژاد(مهردادجعفری)

                                                                                  

                                                                                     همراه مهردادجعفری

نام مربی استاد حیدربهرامی نژاد          شروع فعالیت 1380        محل فعالیت استان فارس شهرستان قیرکازرین

دار...

باشگاه استادداوری(بنیامین بازماندگان شوقی)

                                                                             

                                                                        همراه بنیامین بازماندگان شوقی

نام مربی استادعلی اصغرداوری       شروع فعالیت 1392      محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز      عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استادکاردوست(محمدامین روچونی)

                                                                            

                                                                      همراه محمدامین روچونی پاریزی

نام مربی استاداسماعیل کاردوست       شروع فعالیت 1392      محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز   عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استادحسینی(رضاحسینی)

                                                                                   

                                                                                         همراه رضا حسینی

نام مربی استاد حسینی        شروع فعالیت 1373          محل فعالیت جمهوری باشگاه شهید بهشتی       عضویت درس...

باشگاه استادداوری(فاضل عاقلی پاریزی)

                                                                                   

                                                                                   همراه فاضل عاقلی پاریزی

نام مربی استاد علی اصغرداوری      شروع فعالیت 1392     محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز   عضویت درسایت 13...

باشگاه استادحسینی(مجیدابوالمعصومی)

                                                                                

                                                                                  همراه مجید ابوالمعصومی       

نام مربی استاد حسینی        شروع فعالیت 1393         محل فعالیت  تهران        عضویت درسایت 1393 

...

باشگاه استادکاردوست(محمدحسین کاردوست)

                                                                             

                                                                 همراه محمدحسین کاردوست پاریزی     

نام مربی استاد اسماعیل کاردوست       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز     عضویت درسایت 1393

 ...

باشگاه استادحسینی(رضاعشیری)

                                                                                           

                                                                                                  همراه رضاعشیری

نام مربی استاد حسینی      شروع فعالیت 1393        محل فعالیت تهران        عضویت درسایت 13...

باشگاه استادکاردوست(آرمین برخورداری)

                                                                              

                                                                          همراه آرمین برخورداری پاریزی

نام مربی استاداسماعیل کاردوست       شروع فعالیت 1392        محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز       عضویت درسایت 13...

باشگاه استادحسینی(پرهام لواسانی فرد)

                                                                     

                                                                      همراه پرهام لواسانی فرد

نام مربی استاد حسینی      شروع فعالیت 1393        محل فعالیت تهران      عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استادداوری(محمدجعفری)

                                                                              

                                                                                 همراه محمدجعفری    

نام مربی استادعلی اصغرداوری      شروع فعالیت 1392      محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز     عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استادداوری(ابوالفظل خوشاب)

                                                                                

                                                                                همراه ابوالفظل خوشاب


نام مربی استادعلی اصغرداوری      شروع فعالیت 1392        محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز      عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استادکاردوست(امیرحسین پورگنجی)

                                                                                

                                                                                همراه امیرحسین گنجی

نام مربی استاد اسماعیل کاردوست       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز     عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استادکاردوست(محمدشایان صدرائی)

                                                                                 

                                                                      همراه محمدشایان صدرائی پاریزی

نام مربی استاد اسماعیل کاردوست       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز      عضویت درسایت 139...

باشگاه استادداوری(مهدی حسینی نسب)

                                                                                     

                                                                           همراه مهدی حسینی نسب پاریزی

نام مربی استاد علی اصغرداوری     شروع فعالیت 1392      محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز    عضویت درسایت 139...

باشگاه استادداوری(امیرحسین غنی پاریزی)

                                                                                 

                                                                           همراه امیرحسین غنی پاریزی

نام مربی استادعلی اصغرداوری      شروع فعالیت 1392      محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز    عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استادکاردوست(علی راستگو)

                                                                                               

                                                                                             همراه علی راستگو پاریزی    

نام مربی استاداسماعیل کاردوست      شروع فعالیت 1392       محل فعالیت کرمان ش...

حدیث

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

اوقات شرعي


    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

فرم ورود به سایت