باشگاه استاد امیدخجسته مهر(جلیل احمدی)

                                                                                    

                                                                                         همراه جمیل احمدی

نام مربی استاد امید خجسته مهر       شروع فعالیت 1388       محل فعالیت تهران شهرک سینا باشگاه شهیدکاظمی

عضویت درسایت 1393      دارای حکم فنی شالبند قهوه ای