باشگاه استاد بهرامی نژاد(غلامرضا نجم زاده)

                                                                               

                                                                            همراه غلامرضا نجم زاده

نام مربی استاد حیدربهرامی نژاد        شروع فعالیت 1380        محل فعالیت یزد باشگاه انتظام      عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی شالبند مشکی دان 4       مربی وداور درجه 2        متخصص دردفاع شخصی وسلاحهای سرد

رئیس هیئت کونگ فو توتایما استان یزد       قهرمان کشور دربخش مبارزات مایانا